Reklamační řád S E T O S spol. s r.o.

(podnikatel)

 

Tento reklamační řád stanovuje podmínky pro vytčení vad a uplatnění práva z vadného plnění za věci prodané společností S E T O S spol. s r.o., IČ: 463 52 163, DIČ: CZ46352163, se sídlem Náchodská 2396/21, Praha 9, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12006 (dále jen „společnost SETOS spol. s r.o.“ nebo „prodávající“). 

 

Tento reklamační řád blíže specifikuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je obchodní společnost SETOS spol. s r.o., a kupujícího, kterým je podnikatel. 

 

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího neupravené tímto reklamačním řádem se řídí kupní smlouvou, všeobecnými obchodními podmínkami a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). 

 

1.     Vymezení základních pojmů a úvodní ustanovení

1.1.   Prodávající (dodavatel) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to tedy podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů prodává kupujícím výrobky nebo poskytuje služby. Prodávajícím je společnost SETOS spol. s r.o. 

1.2.   Kupující je pro účely tohoto reklamačního řádu osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí občanským zákoníkem a tímto reklamačním řádem (dále jen „kupující podnikatel“). 

1.3.   Prodávající neručí žádným způsobem za ztrátu dat, která jsou uložena v reklamované věci. Prodávající z tohoto důvodu požaduje, aby si kupující podnikatel data před uplatněním reklamace sám zálohoval mimo reklamovanou věc. 

1.4.   Kupující podnikatel je povinen prokazatelným způsobem oznámit vadu věci prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté co ji zjistil. 

 

2.     Vadné plnění (dle § 2099 až 2112) 

2.1.   Prodávající odpovídá kupujícímu podnikateli za to, že prodávaná věc při převzetí kupujícím podnikatelem má zejména požadované množství, jakost, provedení a obal. 

2.2.   Nároky kupujícího podnikatele se řídí zejména ustanoveními § 2099 až 2112 občanského zákoníku. 

2.3.   Kupující podnikatel je povinen prohlédnout věc podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci. Kdy dochází k okamžiku přechodu nebezpečí škody na věci, upravuje ustanovení § 2121 a následující občanského zákoníku, když je jím zásadně okamžik převzetí zboží kupujícím podnikatelem. Jestliže kupující podnikatel zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na věci, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady měla věc již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. 

2.4.   Prodávající odpovídá za vadu, kterou má věc v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na věci na kupujícího podnikatele, i když se vada projeví později. Prodávající odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po době přechodu nebezpečí škody na věci, jestliže je způsobena porušením jeho povinností. 

2.5.   Pokud kupující podnikatel zjistí poškození věci, jakýkoliv rozdíl mezi záručním a dodacím listem, daňovým dokladem nebo fakturou a skutečně dodanou věcí (zejména v množství, jakosti a provedení), je povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit prodávajícímu. 

2.6.   Prodávající odpovídá kupujícímu podnikateli za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím podnikatelem ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Nároky kupujícího podnikatele se řídí zejména ustanoveními § 2099 a násl., občanského zákoníku. 

2.7.   Vada, která se projeví do 12 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím podnikatelem, se považuje za vadu existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci, nebo pokud se neprokáže opak. V případě, že věc při převzetí kupujícím podnikatelem nebude ve shodě s kupní smlouvou, má kupující podnikatel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího podnikatele buď výměnou zboží, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující podnikatel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit. 

2.8.   Postup při řešení tohoto druhu reklamace s autorizovaným servisem: 

2.8.1. Při žádosti kupujícího podnikatele o výměnu výrobku dle bodu 2.7., má kupující podnikatel nárok jen na výměnu výrobku (pozor! nikoliv celého obchodního balení!). 

2.8.2. Výrobek musí být odeslán do autorizovaného servisního střediska (dále jen Servisní středisko) s požadavkem: „Žádáme o výměnu výrobku z důvodu výskytu vady výrobku do 12 měsíců po prodeji“ a s přesným popisem závady

2.8.3. Servisní středisko poté provede posouzení nároku kupujícího podnikatele.

2.8.3.1.V případě, že Servisní středisko posoudí, že nárok kupujícího podnikatele je oprávněný, Servisní středisko pak provede výměnu výrobku (POZOR! - nikoliv celého obchodního balení) a odešle zpět kupujícímu podnikateli.

2.8.3.2.Servisní středisko může prokázat, že u reklamovaného výrobku se udávaná vada nevyskytovala v době prodeje, ale vyskytla se až v průběhu používání výrobku a v tom případě nárok na výměnu výrobku kupujícímu podnikateli zaniká a zůstává pouze nárok na provedení záruční opravy výrobku. Stejně jako v případě, kdy by výměna celého výrobku byla vzhledem k povaze vady nepřiměřená. 

2.8.3.3.Pokud se vada týká pouze součásti (např. příslušenství) výrobku, může kupující podnikatel požadovat jen výměnu této součásti, nikoliv celého výrobku. 

2.8.4. V případě, že servisní středisko není schopno požadavek na odstranění vadného plnění uspokojit, to znamená například to, že servisní středisko není schopno výrobek vyměnit nebo opravit, má kupující podnikatel nárok od smlouvy odstoupit. Dále je pak postupováno dle bodu 7.3.2.4.

2.9.   V případě, že kupující podnikatel o rozporu s kupní smlouvou věděl v okamžiku převzetí věci a tuto věc i přes toto převzal bez výhrad nebo v případě, že rozpor s kupní smlouvou sám způsobil, nemá kupující podnikatel nárok na bezplatné uvedení věci do souladu s kupní smlouvou. 

 

 

 

 

3.     Speciální ustanovení týkající se uplatnění tzv. předprodejní reklamace 

3.1.   Prodávající umožňuje kupujícímu podnikateli využít za níže uvedených podmínek institut tzv. předprodejní reklamace. Aby bylo pro uplatnění odpovědnosti za vady věci možné využít postupu dle tohoto článku reklamačního řádu, tj. institutu předprodejní reklamace, musí být splněny níže uvedené podmínky: 

3.1.1.  Od data odeslání nebo předání věci prodávajícím neuplynulo více než 90 kalendářních dnů (počítáno dle § 605 občanského zákoníku) 

3.1.2.  Zboží nebylo kupujícím podnikatelem doposud dále prodáno ani užíváno 

3.1.3.  Originální záruční list nebyl vyplněn 

3.1.4.  Ochranná fólie LCD není stržena, ani poškozena 

3.1.5.  Na věci (včetně příslušenství a originálního obalu) nejsou patrné žádné známky používání 

3.1.6.  Ve věci nejsou a ani nebyla uložena žádná data

3.1.7.  Reklamována byla kompletní věc s veškerým příslušenstvím, tak jak byla předána 

3.2.   Předprodejní reklamace věci uplatňuje kupující podnikatel vždy na reklamačním oddělení prodávajícího společnosti SETOS spol. s r.o., Náchodská 2396/11, 193 00, Praha 9.

3.3.   Na předprodejní reklamaci z důvodu dodání nekompletního balení, je možné zaslat zboží nejpozději do 5 pracovních dnů po dni převzetí věci kupujícím podnikatelem. V uvedené lhůtě musí být reklamovaná věc doručena na reklamační oddělení prodávajícího uvedené výše. 

3.4.   Předprodejní reklamace věci se uplatňuje vždy s dodacím listem prodávajícího a nevyplněným originálním záručním listem. Pokud prodejní balení věci neobsahovalo originální záruční list, zejména u příslušenství pro mobilní telefony, pak kupující podnikatel uplatňuje požadavek předprodejní reklamace pouze s dodacím listem prodávajícího a s dokladem o prodeji věci prodávajícím kupujícímu podnikateli (tj. s daňovým dokladem). 

3.5.   Při předání věci prodávajícímu k vyřízení reklamace v rámci předprodejního reklamačního řízení, vystaví prodávající kupujícímu podnikateli doklad obsahující název zboží, výrobní číslo, seznam dodaných součástí zboží, popis vady, požadavek na řešení reklamace, datum uplatnění předprodejní reklamace, kontakt na odpovědnou osobu za prodávajícího a případně kontakt na kupujícího podnikatele pro oznámení o vyřízení reklamace.

3.6.   Kupující podnikatel je povinen uhradit náklady spojené s odborným posouzením vady a náklady na dopravu věci zpět kupujícímu podnikateli v případě, že se jedná o vadu, za kterou prodávající nenese odpovědnost, nebo byla-li věc shledána zcela funkčním a reklamace nebyla oprávněná. 

3.7.   Prodávající si vyhrazuje právo na vyjádření k reklamaci nejpozději do 30 dnů od data přijetí reklamace. V případě, že kupující podnikatel neobdrží písemné vyjádření od prodávajícího ve lhůtě uvedené výše, bude reklamace ze strany prodávajícího vyřešena formou odstoupení od kupní smlouvy a vystavením dobropisu kupujícímu podnikateli. 

3.8.    V případě oprávněného nároku kupujícího podnikatele u předprodejní reklamace je tato řešena jedním z následujících způsobů, kdy volba způsobu vyřízení náleží plně prodávajícímu:

3.8.1. Předprodejní opravou věci (bez záznamu do záručního listu)

3.8.2. Výměnou obchodního balení věci

3.8.3. Odstoupením od kupní smlouvy

 

 


 

4.     Záruka za jakost (záruční doba)

4.1.   Záruční doba 

4.1.1. Prodávající poskytuje na věc kupujícímu podnikateli záruku za jakost, když délka záruční doby je stanovena níže u jednotlivých druhů a značek zboží: 

 

SPECIFIKACE ZBOŽÍ 

ZÁRUČNÍ DOBA 

POZNÁMKA

Baterie a akumulátory 

24 měsíců

Na kapacitu baterie 6 měsíců. Po uplynutí lhůty 6 měsíců od prodeje zboží je snížená kapacita již chápána jako běžné opotřebení. 

APPLE 

12 měsíců 

 

Ostatní

25 měsíců 

 

Všechny ostatní značky neuvedené v tomto seznamu 

 

4.1.2. Záruční doba počíná běžet dnem doručení nebo odevzdání věci kupujícímu podnikateli. Běh záruční doby se řídí ustanovením § 2115občanského zákoníku. 

4.1.3. Je-li kupujícím podnikatelem řádně uplatněna a prodávajícím uznána reklamace, přerušuje se běh záruční doby dnem doručení reklamované věci do autorizovaného servisního střediska dané značky, nebo v případě, kdy se u dané značky zajišťuje záruční servis přes provozovnu prodávajícího, dnem uplatnění reklamace na provozovně prodávajícího, a to buď osobně (rozhoduje datum příjmu na protokolu o příjmu do opravy), nebo prostřednictvím přepravce (rozhoduje datum převzetí zásilky pracovníkem autorizovaného servisního střediska/provozovny prodávajícího od přepravce, evidované na přepravním dokladu přepravce). 

4.1.4. Běh záruční doby pokračuje ode dne předání reklamované věci, a to buď kupujícímu podnikateli v případě osobního převzetí zásilky (rozhoduje datum na protokolu o převzetí reklamace), nebo přepravci (rozhoduje datum převzetí zásilky přepravcem od pracovníka autorizovaného servisního střediska nebo provozovny prodávajícího). Pokud si kupující podnikatel nevyzvedne zboží nejpozději do 5 dnů ode dne provedení opravy, začíná záruční doba běžet opět den následující, tj. 6. den od provedení opravy.

4.1.5. Dojde-li v rámci reklamace věci k výměně věci nebo součásti věci, neprodlužuje se běh záruční doby na tuto vyměněnou věc nebo součást a záruční doba končí shodně s koncem záruční doby dle data nákupu na nákupním dokladu pro původní věc. 

4.1.6. Práva kupujícího podnikatele z odpovědnosti za vady věci zaniknou, pokud je kupující podnikatel neuplatní řádně v záruční době. Dnem uplatnění se rozumí den, kdy byla věc předána (doručena) do autorizovaného servisního střediska nebo provozovny prodávajícího. 

 

5.     Vytčení vady (uplatnění reklamace) 

5.1.   Kupující podnikatel uplatňuje práva z odpovědnosti za vady (tj. reklamuje věc) v servisní organizaci určené pro provádění oprav, uvedené v záručním listu, nebo v servisní organizaci uvedené na internetových stránkách prodávajícího www.setos.cz. Pokud prodejní balení věci neobsahuje originální záruční list (zejména v případě příslušenství pro mobilní telefony), pak kupující podnikatel uplatňuje reklamační požadavek na reklamačním oddělení prodávajícího, tj. na adrese SETOS spol. s r.o., Náchodská 2396/2, 193 00 Praha 9, a to pouze s dodacím listem prodávajícího a s dokladem (účtenkou) o prodeji koncovému zákazníkovi. 


 

5.2.   Reklamace věci v záruční době se uplatňuje vždy s náležitě vyplněným a potvrzeným originálním záručním listem a dodacím listem prodávajícího. Pokud prodejní balení věci neobsahovalo originální záruční list, zejména u příslušenství pro mobilní telefony, pak kupující podnikatel uplatňuje reklamaci pouze s dodacím listem prodávajícího a s dokladem (účtenkou) o prodeji koncovému zákazníkovi. 

5.3.   Při předání věci prodávajícímu k vyřízení reklamace, vystaví prodávající kupujícímu podnikateli doklad obsahující název věci, výrobní číslo, seznam dodaných součástí věci, popis vady, požadavek na řešení reklamace, datum uplatnění reklamace, kontakt na odpovědnou osobu za prodávajícího a případně kontakt na kupujícího podnikatele pro oznámení o vyřízení reklamace. 

5.4.   Kupující podnikatel je povinen uhradit náklady spojené s odborným posouzením vady a náklady na dopravu věci zpět kupujícímu podnikateli v případě, že se jedná o vadu, za kterou prodávající nenese odpovědnost, nebo byla-li věc shledána zcela funkční a reklamace nebyla oprávněná. 

5.5.   Prodávající si vyhrazuje právo na vyjádření k reklamaci nejpozději do 30 dnů od data přijetí reklamace. 

5.6.   V případě že kupující podnikatel neobdrží písemné vyjádření od prodávajícího ve lhůtě uvedené výše, bude reklamace ze strany prodávajícího vyřešena formou odstoupení od kupní smlouvy a vystavením dobropisu kupujícímu podnikateli. 

5.7.   Kupující podnikatel je povinen na výzvu autorizovaného servisu, který provádí opravu, či posouzení vady věci, nebo na výzvu prodávajícího, poskytnout potřebnou součinnost při opravě/posouzení vady věci. Pokud bude například nutné dodat určité příslušenství věci, (nebo pro vyloučení vady na mobilním telefonu předat k opravě/posouzení spolu s vadným příslušenstvím i mobilní telefon) nebo vstupní kódy pro přístup apod., bez kterých nebude možné opravu dokončit, je kupující podnikatel povinen toto požadované příslušenství dodat a součinnost poskytnout. V opačném případě, pokud nebude možné opravdu provést jinak, bude věc vrácena kupujícímu podnikateli bez provedení opravy a reklamace nebude uznána. 

 

6.     Přeprava reklamované věci 

6.1.   Kupující podnikatel předá věc k reklamaci osobně, poštovní zásilkou, nebo využije přepravní služby. 

6.2.   Kupující podnikatel je povinen odeslat věc k vyřízení reklamace prodávajícímu nejpozději do 2 pracovních dnů od data uplatnění reklamace koncovým zákazníkem u kupujícího podnikatele. 

6.3.   Náklady spojené s přepravou reklamované věci reklamačnímu oddělení prodávajícího nebo servisní organizaci hradí kupující podnikatel. Náklady na vrácení věci zpět kupujícímu podnikateli hradí, v případě oprávněné reklamace, prodávající, v ostatních případech kupující podnikatel. 

 

7.     Práva z vadného plnění 

7.1.   Obecné informace 

7.1.1. Nároky kupujícího podnikatele z odpovědnosti za vady věci se řídí zejména ustanoveními § 2099 až § 2112 občanského zákoníku. Jednotlivé nároky kupujícího podnikatele z odpovědnosti za vady se odvozují od skutečnosti, zda dodáním reklamované věci s vadou byla smlouva porušena podstatným (viz. § 2106 občanského zákoníku) nebo nepodstatným způsobem. 

7.1.2. Pracovník reklamačního oddělení posoudí reklamovanou vadu a rozhodne o důvodnosti reklamace a o tom, zda se jedná o podstatné či nepodstatné porušení smlouvy, pokud je to možné ihned, ve složitých případech do tří dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. 

7.1.3. V případě, že při posouzení reklamované vady prodávající zjistí, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace. V případě, že posoudí reklamaci jako nedůvodnou, uvede tuto skutečnost v reklamačním protokolu (zamítnutá reklamace). 

7.2.   Právní vady 

7.2.1. Věc má právní vady, jestliže prodaná věc je zatížena právem třetí osoby, ledaže kupující podnikatel s tímto omezením projevil souhlas. Nárok z právních vad nevzniká, jestliže kupující podnikatel o právu třetí osoby věděl v době uzavření smlouvy nebo prodávající podle smlouvy byl povinen při plnění svých povinností postupovat podle podkladů, které mu předložil kupující podnikatel. Uplatnění práva třetí osobou s uvedením jeho povahy je kupující podnikatel povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy se o něm dověděl. Pro nároky kupujícího podnikatele z právních vad věci platí níže uvedené, týkající se nároků z podstatného a nepodstatného porušení smlouvy. 

7.3.   Podstatné porušení smlouvy 

7.3.1.  Dle § 2002 občanského zákoníku je porušení smlouvy podstatné, jestliže strana porušující smlouvu věděla v době uzavření smlouvy nebo v této době bylo rozumné předvídat s přihlédnutím k účelu smlouvy, který vyplynul z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, že druhá strana nebude mít zájem na plnění povinností při takovém porušení smlouvy. V ostatních případech se má za to, že porušení smlouvy není podstatné. 

7.3.2.  Pro účely tohoto reklamačního řádu je smlouva porušena podstatným způsobem v těchto případech: 

7.3.2.1. U věci se vyskytla třetí stejná vada po dvou předchozích projevených, uznaných a odstraněných vadách, které jsou stejné v projevu vady (popisu vady uváděné na reklamačním protokolu kupujícího, nebo na protokolech servisního střediska). Poslední vada nesmí být odstraněna, ale pouze posouzena autorizovaným servisním střediskem výrobce, uvedeným v příloze č. 1 tohoto reklamačního řádu, pokud není pro některé značky věci v tomto reklamačním řádu stanoveno jinak. 

7.3.2.2. U věci se vyskytla čtvrtá vada po třech předchozích projevených, uznaných a odstraněných vadách. Vady nemusí být stejné, mohou být jakékoliv. Poslední vada nesmí být odstraněna, ale pouze posouzena autorizovaným servisním střediskem výrobce, uvedeným v příloze č. 1 tohoto reklamačního řádu, pokud není pro některé značky věci v tomto reklamačním řádu stanoveno jinak. 

7.3.2.3. U věci se vyskytly tři a více vad v rámci jedné reklamace. V tomto případě se musí jednat o vady různých součástí výrobku, nikoliv jen o různé projevy jedné vady. Vady nesmí být odstraněny, ale pouze posouzeny autorizovaným servisním střediskem výrobce, uvedeným v příloze č. 1 tohoto reklamačního řádu, pokud není pro některé značky věci v tomto reklamačním řádu stanoveno jinak. 

7.3.2.3.1.               V žádosti o posouzení tohoto typu reklamace musí být kupujícím v reklamačním protokolu výslovně uvedeno, že žádá posouzení více vad projevených najednou a vady musí být samostatně popsány a očíslovány. Servisní středisko se poté vyjádří ke každé uvedené závadě a jen v případě, že se projeví minimálně tři vady různých součástí výrobku, bude reklamace uznána. 

7.3.2.4. Zboží má neodstranitelné vady, které brání jeho řádnému užívání. V takovém případě může kupující podnikatel: 

7.3.2.4.1.               požadovat odstranění vad dodáním nové věci, dodáním chybějící věci a požadovat odstranění právních vad 

7.3.2.4.2.               požadovat odstranění vad opravou věci, jestliže vady jsou opravitelné, 

7.3.2.4.3.               požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo 

7.3.2.4.4.               odstoupit od smlouvy. 

7.3.2.5.           Volbu mezi shora uvedenými nároky má kupující podnikatel, pouze pokud ji provede v oznámení vad při uplatnění reklamace nebo do 2 dnů po tomto oznámení. Takto provedenou volbu nemůže kupující podnikatel bez souhlasu prodávajícího již měnit. Jestliže kupující podnikatel neprovede svoji volbu nároků ve výše uvedené lhůtě, má nároky z vadného plnění jako při nepodstatném porušení smlouvy. 

7.3.3. Při žádosti o výměnu výrobku, nebo o odstoupení od kupní smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy, musí být výrobek zaslán k prodávajícímu nejpozději do 14 pracovních dnů od poslední rozhodné události (datum ukončení reklamace na posledním servisním protokolu, vyjádření autorizovaném servisu apod.). Posledním dnem této lhůty se rozumí den doručení reklamovaného výrobku na reklamační oddělení prodávajícího. 

7.4.   Nepodstatné porušení smlouvy 

7.4.1. Pro účely tohoto reklamačního řádu je smlouva porušena nepodstatným způsobem v případě, že se nejedná o podstatné porušení smlouvy, tj. zejména pokud věc má vady odstranitelné nebo větší množství vad, které nebrání řádnému užívání. V takovém případě může kupující podnikatel: 

7.4.1.1.požadovat dodání chybějící věci a odstranění ostatních vad věci nebo 

7.4.1.2.požadovat slevu z kupní ceny, 

7.4.2. Požaduje-li kupující podnikatel odstranění vad věci, nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu prodávajícímu, uplatnit jiné nároky z vad věci, kromě nároku na náhradu škody a na smluvní pokutu, ledaže prodávající oznámí kupujícímu podnikateli, že nesplní své povinnosti v této lhůtě. Přiměřená lhůta pro odstranění vad věci činí maximálně 30 kalendářních dnů. V odůvodněných případech může být přiměřená lhůta stanovena prodávajícím odlišně. Jestliže kupující podnikatel bez zbytečného odkladu po oznámení lhůty nesdělí prodávajícímu svůj nesouhlas, má se za to, že lhůta byla stanovena dohodou. Neodstraní-li prodávající vady ve výše uvedené lhůtě (nebo lhůtě stanovené dle výše uvedeného), může kupující podnikatel požadovat: 

7.4.2.1.přiměřenou slevu z kupní ceny nebo 

7.4.2.2.od smlouvy odstoupit. 

7.4.3. Odstoupit od smlouvy může kupující podnikatel pouze v případě, že na svůj úmysl upozorní prodávajícího při stanovení lhůty pro odstranění vady nebo v přiměřené lhůtě před odstoupením od smlouvy. Takto provedenou volbu nemůže kupující podnikatel bez souhlasu prodávajícího měnit. Kupující podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže vady včas neoznámil prodávajícímu. K odstoupení od smlouvy nedojde, jestliže kupující podnikatel nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém je obdržel s výjimkou případů, jestliže nemožnost vrácení věci ve stavu, v jakém je obdržel, není způsobena jednáním nebo opomenutím kupujícího podnikatele, nebo jestliže ke změně stavu věci došlo v důsledku prohlídky řádně vykonané za účelem zjištění vad věci. 

7.4.4. Pokud došlo ke snížení hodnoty vrácené věci (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování věci), je kupující podnikatel povinen poskytnout prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z uvedeného použití věci prospěch. Prodávající je v tomto případě oprávněn započíst hodnotu opotřebení či spotřebování věci vůči nároku kupujícího podnikatele na vrácení kupní ceny. Kupní cena je pak kupujícímu podnikateli vyplacena v částce snížené o hodnotu opotřebení či spotřebování věci. 

7.5.   Nemožnost uplatnění práva z vadného plnění 

7.5.1. Odpovědnost za vady zboží nelze uplatnit v následujících případech: 

7.5.1.1.Po uplynutí 24 měsíců od převzetí věci; 

7.5.1.2.Opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním; 

7.5.1.3.Vada vzniklá v důsledku mechanického poškození, chybnou instalací věci, poškození způsobené neodbornou instalací, neodborným zacházením či obsluhou nebo zanedbáním běžné péče; 

7.5.1.4.Pokud se vada projevuje pouze u software, u kterého není kupující podnikatel schopen doložit legální způsob nabytí; 

7.5.1.5.Věc byla poškozena používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (zejména v rozporu s návodem nebo technickými normami); 

7.5.1.6.U věci prodávané za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána; 

7.5.1.7.Skladování zboží mimo rozmezí teplot: pro přístroj -25° až 55°C, pro akumulátor 0° až 49°C; 

7.5.1.8.Připojení věci na jiné než předepsané napájecí napětí, spojením věci s nestandardním příslušenstvím; 

7.5.1.9.Skladování nebo provozování věci ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí; 

7.5.1.10.       U použité věci, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím podnikatelem; 

7.5.1.11.       Byly-li použity podle smlouvy při výrobě věci předané kupujícím podnikatelem, neodpovídá prodávající za vady věci, které byly způsobeny použitím těchto věcí, jestliže prodávající při vynaložení odborné péče nemohl odhalit nevhodnost těchto věcí pro výrobu věci nebo na ni kupujícího podnikatele upozornil, avšak kupující podnikatel trval na jejich použití; 

7.5.1.12.       Prodávající neodpovídá za vady věci, o kterých kupující podnikatel v době uzavření smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět, ledaže se vady týkají vlastností věci, které věc měla mít podle smlouvy. 

7.5.2. V případě, že během odborného posouzení reklamované věci nebo během opravy reklamované věci je zjištěno, že vada naplňuje znaky uvedené výše v tomto článku a právo z odpovědnosti za vady tudíž nevzniklo, je prodávající povinen neprodleně kupujícího podnikatele o vzniklé situaci informovat, a to zároveň spolu s návrhem předpokládané ceny opravy zjištěné vady a doby potřebné k jejímu provedení. Kupující podnikatel je povinen se k návrhu písemně vyjádřit nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. V případě, že se kupující podnikatel do 5 dnů k předmětnému návrhu nevyjádří, reklamační oddělení připraví věc k vrácení kupujícímu podnikateli společně s vyúčtováním nákladů spojených s odborným posouzením vady. Tyto náklady je kupující podnikatel povinen uhradit při převzetí věci z reklamačního řízení. 

 


 

8.     Závěrečná ustanovení 

8.1.        Kupující podnikatel souhlasí a přijímá veškerá ustanovení tohoto reklamačního řádu. Aktuální znění reklamačního řádu je uveřejněno i na internetových stránkách prodávajícího www.setos.cz.

8.2.   Kupující podnikatel má právo domáhat se řešení sporných otázek reklamace soudní cestou. Veškerá ustanovení a právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. V případě sporu se prodávající a kupující podnikatel zavazují učinit vše pro smírné vyřešení daného sporu. 

8.3.   Kupující podnikatel je povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho měsíce od provedení opravy věci, nebo uplynutí lhůty 30 dnů od uplatnění reklamace. Neučiní-li tak, bude mu účtováno skladné ve výši 25,- Kč za každý započatý den nevyzvednutí věci od ukončení opravy. Nevyzvedne-li si kupující podnikatel věc ani ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byla provedena oprava, nebo ode dne, kdy uplynula lhůta 30 dnů od uplatnění reklamace, má prodávající právo věc prodat. Dojde-li k prodeji nevyzvednuté věci, vyplatí prodávající kupujícímu podnikateli výtěžek z prodeje po odečtení poplatku za uskladnění a nákladů prodeje. 

8.4.   Platný reklamační řád je k dispozici na internetových stránkách prodávajícího www.setos.cz a každý kupující podnikatel je při koupi věci na jeho existenci upozorněn a je s ním seznámen. Prodávající je oprávněn reklamační řád doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platných právních předpisů a v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí. Starší verze reklamačního řádu je možné obdržet na vyžádání u prodávajícího. 

8.5.   Aktuální přehled autorizovaných servisů je umístěn na internetových stránkách prodávajícího na adrese www.setos.cz 

8.6.   V případě, že některé ustanovení reklamačního řádu bude v rozporu se zákonem, použije se zákon. V případě, že některé ustanovení reklamačního řádu je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení účinná. V případě, že některé ustanovení reklamačního řádu je nebo se stane neplatným či je nebo bude v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zůstávají ostatní ustanovení nedotčena a nadále platná. Prodávající i kupující podnikatel souhlasí s tím, že taková neplatná ustanovení budou nahrazena ustanoveními platnými, a to tak, aby se tato nová ustanovení, co nejvíce blížila smyslu a účelu nahrazených ustanovení. 

 

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti od 1.5.2023 a platí až do odvolání.