Všeobecné obchodní podmínky společnosti SETOS spol. s.r.o.
 
 
I. Úvodní ustanovení
 
Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro koupi zboží podnikateli od společnosti SETOS spol. s.r.o., IČO: 463 52 163, se sídlem Nord Park hala č. 9, K Bílému vrchu 2978/5, 193 00 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 12006 (dále jen „SETOS spol. s r.o.“ nebo „prodávající“) a určují závazná pravidla, kterými se řídí závazkové vztahy vznikající mezi společností SETOS spol. s.r.o. a podnikateli (jejími velkoobchodními partnery). Všeobecné obchodní podmínky blíže specifikují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je obchodní společnost SETOS spol. s.r.o. a kupujícího, kterým může být fyzická nebo právnická osoba, a to pouze podnikatel (kupuje zboží za účelem jeho dalšího prodeje, tj. za účelem dosažení zisku). 
Vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). 
 
 
II. Vymezení základních pojmů 

Dodavatel/prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů prodává kupujícím výrobky nebo poskytuje služby. Prodávajícím je společnost SETOS spol. s.r.o.
 
Kupující/obchodní partner je fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami a občanským zákoníkem.
 
Kupní smlouva je dvoustranným právním jednáním, kterým se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu movitou věc (zboží) určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a umožnit mu nabýt  vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje věc převzít a  zaplatit prodávajícímu kupní cenu. 
 
 
III. Založení spolupráce mezi prodávajícím a kupujícím (obchodním partnerem)
 
Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují spolupráci mezi prodávajícím a obchodním partnerem v rámci divize Velkoobchod. V případě zájmu kupujícího o spolupráci se společností SETOS spol. s r.o. jako prodávajícím, kupující bude kontaktovat na níže uvedených kontaktních místech pracovníka velkoobchodní divize prodávajícího, se kterým dojedná podmínky pro zahájení spolupráce.
 
Kontaktními místy velkoobchodní divize společnosti SETOS spol. s r. o. jsou níže uvedené  velkoobchodní provozovny, kde mohou kupující objednávat a odebírat zboží, sjednávat obchodní podmínky a vyřizovat s tím spojené administrativní a logistické úkony:
 
 
Kontaktní místo Praha:
SETOS spol. s r. o.
K Bílému vrchu 2978/5, 193 00 Praha 9
Telefon: +420 241 021 600
Fax: +420 241 021 608
Email: setos@setos.cz
Otvírací doba: Po-Pá 9-18 hodin


 
IV. Podmínky spolupráce s obchodním partnerem

Při zahájení obchodní spolupráce předá obchodní partner prodávajícímu doklady opravňující jej k dalšímu prodeji zboží, veškeré identifikační údaje (jako je zejména přesný název, sídlo, IČO, DIČ, číslo účtu apod.), případně další doklady, na jejichž základě budou vystavovány daňové doklady za odebrané zboží. Po zanesení nového obchodního partnera do firemní databáze prodávajícího může obchodní partner zahájit odběry zboží v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
 
 
V. Ceny

První nákup zboží obchodním partnerem od prodávajícího musí být v minimální výši 10.000,- Kč bez DPH.
 
Obchodní partner nakupuje od prodávajícího zboží za velkoobchodní ceny. Velkoobchodní ceny se řídí platným velkoobchodním ceníkem zveřejňovaným v neveřejné sekci (b2b aplikaci) na internetových stránkách prodávajícího.
 
Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny zveřejněné ve velkoobchodního ceníku dle aktuální situace na trhu.
 
Celková cena za dodávané zboží se skládá z kupní ceny za zboží, ze zákonných poplatků (jako je například poplatek za elektroodpad) a případně přepravného, doběrečného a poplatku za manipulaci a balné.
 
VI. Způsob a postup objednání zboží

Pro objednávání zboží je určena primárně b2b aplikace na internetové adrese http://dealer.setos.cz. Objednávku lze také uskutečnit písemně (dopis, fax, E-mail) nebo ústně (telefonicky) na kontaktních místech v Praze nebo Brně (viz článek III. těchto všeobecných obchodních podmínek).
 
Při objednávání zboží uvede obchodní partner přesný název výrobku nebo katalogové číslo dle velkoobchodního ceníku prodávajícího, požadované množství, způsob dodání (dopravy) a způsob platby.
 
Pokud chce obchodní partner zaslat objednané zboží dopravcem, musí být objednávka v minimální výši 2.000,- Kč bez DPH. Pokud bude objednávka nižší, bude prodávající účtovat ke každé takové dodávce k přepravnému ještě poplatek za manipulaci a balné ve výši 300,- Kč bez DPH. Tento bod neplatí, pokud se jedná o částečné vyřízení objednávky, která v celkové výši překročí 2.000,- Kč bez DPH.
 
Pokud bude mít obchodní partner záměr odebrat zboží osobně v Praze, musí být objednávka v minimální výši 1.000,- Kč bez DPH. Pokud bude objednávka nižší, bude prodávající účtovat ke každé takové dodávce poplatek za manipulaci ve výši 200,- Kč bez DPH. 
 
VII. Platební podmínky
 
Obchodní partner má následující možnosti pro uhrazení kupní ceny za dodání zboží prodávajícím:

Hotově při osobním převzetí zboží 

Hotovostní úhrada při osobním převzetí zboží je podmíněna vytvořením předchozí objednávky  některým              ze způsobů uvedených v článku VI. odst. 6.1. těchto všeobecných obchodních podmínek a telefonickým avízem vyzvednutí zboží, aby objednané zboží mohlo být připraveno k předání. Před vyzvednutím zboží, na základě předání daňového dokladu (faktury) kupujícímu, je nutné uhradit hotově kupní cenu odpovědnému pracovníkovi prodávajícího. Následně oproti podpisu dodacího listu bude prodávajícím kupujícímu předáno zboží.

Hotově při převzetí zboží zaslaného na dobírku
 Bezhotovostním převodem na proformafakturu
V případě zvolení tohoto způsobu úhrady kupní ceny je zboží obchodnímu partnerovi předáno nebo            odesláno až po připsání celé kupní ceny na účet společnosti SETOS spol. s r.o. Současně se zbožím je obchodnímu partnerovi odeslán i daňový doklad a dodací list. Samotná proformafaktura není daňovým dokladem a po její úhradě již není možné vystavit její duplikát.
 Bezhotovostním převodem po odběru zboží 
V případě zvolení tohoto způsobu úhrady kupní ceny je obchodní partner povinen uhradit celou kupní cenu nejpozději do termínu splatnosti uvedeném na faktuře vystavené společností SETOS spol. s r. o. při dodávce zboží.

Tuto formu platby mohou využívat obchodní partneři pouze ve zvláštních případech po předchozí dohodě s prodávajícím. Taková dohoda je podmíněna poskytnutím jistoty ze strany obchodního partnera o provedení včasné úhrady faktury (včasnou úhradou faktury je považováno připsání částky na účet společnosti SETOS spol. s r.o. nejpozději v den splatnosti uvedený na faktuře) a uskutečnění dohody závisí na zkušenostech prodávajícího z dosavadní obchodní spolupráce obchodního partnera s prodávajícím.

Prodávající může udělit obchodnímu partnerovi určitý kredit, který určuje maximální možnou výši pohledávek společnosti SETOS spol. s r. o. za obchodním partnerem. Aktuální výše kreditu je stanovena interními ukazateli zohledňujícími zejména historii vzájemné spolupráce a platební morálku obchodního partnera. Pokud dojde k vyčerpání kreditu obchodního partnera, je další odběr zboží od prodávajícího možný pouze po uskutečnění úhrady minimálně ve výši, za kterou chce obchodní partner zboží odebrat, případně proti platbě v hotovosti při předání zboží, nebo na dobírku nebo proti platbě bankovním převodem na proformafakturu.
V případě prodlení obchodního partnera s platbou za objednané zboží je obchodní partner povinen uhradit společnosti SETOS spol. s.r.o. smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z dlužné částky až do zaplacení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Prodávající je dále oprávněn snížit nebo zcela odebrat obchodnímu partnerovi kredit. Dodávka dalšího zboží obchodnímu partnerovi se v takovém případě uskuteční pouze proti platbě v hotovosti při předání zboží, nebo na dobírku nebo proti platbě bezhotovostním převodem na proformafakturu. Na základě svého uvážení může společnost SETOS spol. s r. o. zcela odmítnout další dodávky zboží až do úplného uhrazení všech závazků obchodním partnerem.
 
V případě, že prodávající s kupujícím uzavřeli dohodu o možnosti vrácení zboží, hradí kupující poplatek ve výši 150,- Kč za každý vystavený dobropis, resp. za každé vrácené zboží. O tento poplatek bude snížena dobropisovaná částka za vrácené zboží.
 
 
VIII. Dodávka zboží

Dodávku zboží uskuteční prodávající na základě objednávky obchodního partnera.
 
Prodávající ke každé dodávce zboží objednaného obchodním partnerem přiloží dodací list, kde bude specifikováno veškeré zboží dodávané prodávajícím. Pokud není domluveno jinak, je  daňový doklad se všemi zákonnými náležitostmi zasílán elektronicky na elektronickou adresu, kterou si kupující zadal v rámci b2b systému prodávajícího na adrese: http://dealer.setos.cz'A/profile.aspx  .
 
Dodávka do 24 hodin – pokud obchodní partner provede objednávku do 17.00 hodin, bude zboží předáno dopravci ještě týž den a následující pracovní den bude doručeno na adresu uvedenou obchodním partnerem v objednávce, jinak na adresu sídla nebo místa podnikání obchodního partnera.
 
Zboží bude dodáno způsobem, který si vybere obchodní partner z nabídky prodávajícího. Prodávající umožňuje dodání zboží následujícími způsoby:
 
- osobním odběrem v kontaktním místě prodávajícího v Praze

- prostřednictvím přepravní společnosti
 
- expresně kurýrní službou (pouze v rámci Prahy).
 
Sazby přepravného a doběrečné:

a) Přepravné: ke každé zásilce s hodnotou: 
do 8.000 Kč bez DPH je účtováno přepravné ve výši 100,- Kč bez DPH
nad 8.001 Kč bez DPH není přepravné účtováno. Do hodnoty zásilky se nepočítají dobíjecí kupony O2, Twist, Vodafone.
 
 b) Doběrečné: ke každé zásilce s platbou na dobírku účtuje SETOS spol. s r.o. paušální poplatek za vybrání dobírky ve výši 50,- Kč bez DPH.
 
Pokud je objednávka obchodního partnera plněna ze strany společnosti SETOS spol. s r. o. postupně, účtuje prodávající přepravné, případně jiné poplatky, obchodnímu partnerovi pouze při první částečné dodávce zboží z objednávky. Ostatní částečné dodávky jsou již zasílány bez účtování nákladů na přepravu nebo doběrečné.
 

IX. Přechod nebezpečí škody na věci a výhrada vlastnictví

Nebezpečí škody na obchodního partnera přechází okamžikem převzetí zboží v provozovně prodávajícího nebo od přepravce nebo okamžikem, kdy se kupující dostane ve smyslu ustanovení § 2121 odst. 2 občanského zákoníku do prodlení s převzetím zboží a prodávající mu umožní nakládat se zbožím.
 
Zboží zůstává v souladu s ustanovením §  2132 a násl. občanského zákoníku ve vlastnictví prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny obchodním partnerem.
 

X. Rozhodčí doložka

Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé na základě nebo v souvislosti s kupními smlouvami, jejichž přílohu tvoří tyto všeobecné obchodní podmínky, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů a s konečnou platností jedním rozhodcem, a to advokátem zapsaným v seznamu advokátů vedeným Českou advokátní komorou, který bude jmenován na základě dohody smluvních stran. Jestliže nebude dosaženo písemné dohody o osobě rozhodce do 30 dnů poté, co jedna strana vyzvala druhou stranu k jednání o osobě rozhodce, jmenuje rozhodce prodávající (společnost SETOS spol. s.r.o.).
 
Smluvní strany se dohodly, že rozhodce je oprávněn spor rozhodnout podle zásad spravedlnosti s ohledem na obsah uzavřených smluv. 
Rozhodce je oprávněn spor rozhodnout bez ústního jednání pouze na základě předložených písemností. Rozhodce však může nařídit ústní jednání, jestliže to bude podle svého názoru požadovat za užitečné k vyřešení sporu. 
Řízení je neveřejné. Strany souhlasí, že rozhodčího nález nemusí obsahovat odůvodnění. Součástí rozhodčího nálezu bude rovněž výrok, kterým bude rozhodnuto o nákladech řízení.
 
Nařídí-li rozhodce ústní jednání, účastní se ho strany přímo, popřípadě i prostřednictvím svých řádně zmocněných zástupců, jež strany jmenují podle své volné úvahy. Nařídí-li rozhodce ústní jednání, a jestliže se nedostaví strana, která byla řádně vyrozuměna o čase a místě ústního jednání, nebrání její nepřítomnost projednání sporu. Nařídí-li rozhodce ústní jednání, může každá ze stran prohlásit, že souhlasí s tím, aby se ústní jednání konalo v její nepřítomnosti. 
 
Náklady sporu, včetně odměny rozhodce, ponese strana, která ve sporu nebude úspěšná. Bude-li mít jedna ze stran pouze částečný úspěch ve sporu, ponesou obě strany náklady sporu včetně odměny rozhodce rovným dílem. Odměna rozhodce je hrazena žalobcem a činí 5 % z hodnoty předmětu sporu, minimálně však 5.000,- Kč, a je splatná k rukám rozhodce do 3 dnů ode dne podání žaloby.
Místem rozhodčího řízení bude Praha, Česká republika. Řádně vydaný rozhodčí nález bude konečný a pro strany závazný. 
Otázky řízení, které nejsou upraveny v rozhodčí doložce, se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů v platném znění.
 
 
XI. Podmínky uplatnění reklamace
Podmínky pro uplatnění reklamace zboží, pro poskytování záruky za jakost zboží, pro možnost odstoupení od smlouvy a další pravidla týkající se vyřizování a uplatňování reklamací prodávajícím, se vždy řídí platným reklamačním řádem společnosti SETOS spol. s r.o.
 

XII. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí v každém konkrétním případě ve znění ke dni uzavření jednotlivé kupní smlouvy. Kupující podnikatel souhlasí a přijímá veškerá ustanovení všeobecných obchodních podmínek ve znění platném v den učinění objednávky zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. 
 
Společnost SETOS spol. s r.o., jako prodávající informuje kupujícího, že veškeré údaje získané na základě nebo v souvislosti s uzavřenými kupními smlouvami považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) ke zlepšení svých služeb a k marketingovým a obchodním účelům. Kupující souhlasí s tím, že údaje získané na základě nebo v souvislosti s uzavřenou smlouvou (zejména údaje uvedené v objednávce), může prodávající zpracovávat pro svoji vlastní potřebu a dále pro marketingové a obchodní účely a za tímto účelem je může zpřístupnit třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, přičemž prodávající se zavazuje postupovat plně v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Tento souhlas kupujícího může být kdykoliv odvolán, a to výslovným prohlášením učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu.
 
Prodávající a kupující nebudou odpovědni za porušení svých povinností vyplývajících z kupní smlouvy, pokud jim v jejich plnění bude bránit případ vyšší moci. Prodávající a kupující vynaloží veškeré úsilí, aby minimalizovali jakoukoli škodu způsobenou případem vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí jakákoli nepředvídatelná výjimečná situace či událost mimo kontrolu prodávajícího nebo kupujícího, jež mu brání v plnění jakýchkoli jeho závazků vyplývajících z kupní smlouvy, nebyla zapříčiněna chybou nebo nedbalostí na jeho straně a prokáže se, že ji nelze překonat ani s vynaložením veškeré řádné péče. Nepředvídatelnou výjimečnou situací či událostí se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí požáry, války, občanské nepokoje, stávky, havárie, povodně, záplavy, povětrnostní vlivy a jiné přírodní katastrofy (např. bouře, zemětřesení, apod.) a opatření státních orgánů (obecně závazné právní předpisy) a další podobné situace či události, jež mají vliv na schopnost plnění povinností prodávajícím nebo kupujícím a jež se vymykají kontrole a vlivu prodávajícího nebo kupujícího nebo které brání z jiných objektivních důvodů realizaci plnění dle kupní smlouvy.
 
V případě doručování písemností mezi prodávajícím a kupujícím se za doručovací adresu považuje adresa provozovny prodávajícího v Praze na adrese V Lužích 818, 142 00 Praha 4 a sídlo nebo místo podnikání kupujícího.
 
Platné všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici na provozovnách prodávajícího nebo na jeho webových stránkác a každý kupující je při koupi zboží na tyto upozorněn a má se s nimi možnost seznámit. Prodávající je oprávněn všeobecné obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platných právních předpisů a v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí. Starší verze všeobecných obchodních podmínek je možné obdržet na vyžádání u prodávajícího.
 
Ukáže-li se některé ustanovení těhto všeobecných obchodních podmínek zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení všeobecných obchodních podmínek obdobně podle § 576 občanského zákoníku. Prodávající a kupující se tímto zavazují v dobré víře nahradit takto neplatné, zdánlivé (nicotné) nebo neúčinné ustanovení novým ustanovením, které je platné a účinné a které co nejblíže odpovídá tomuto neplatnému, zdánlivému (nicotnému) či neúčinnému ustanovení.
Prodávající  a kupuijící vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku (pravidlo contra proferentem).
 
V případě, že prodávajícímu dle zákona vznikla nebo vznikne povinnost uvádět výslovně v souvislosti s prodejem zboží určité částky, budou tyto částky kupujícímu účtovány a budou výslovně uvedeny na faktuře (daňovém dokladu).